top-banner
  • หน้าแรก
  • สนับสนุน
  • คำชี้แจงเกี่ยวกับหมายเลขแลกรับ

คำชี้แจงเกี่ยวกับหมายเลขแลกรับ

A. ได้หมายเลขแลกรับจากการชนะกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยไทเกอร์แอร์ไต้หวัน
B. ได้หมายเลขแลกรับจากการจับรางวัลของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยพันธมิตร

หลักฐานการแลกรับสามารถนำมาใช้หักลด

ค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการแลกรับไม่สามารถนำมาใช้หักลด

ค่าภาษีสนามบิน/ค่าระเบียบการ/ค่าบริการสำรองที่นั่ง