• หน้าแรก
 • มีนัดกับไทเกอร์แฟน
 • เงื่อนไขการขนส่ง

เงื่อนไขการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของเส้นทางการบินระหว่างประเทศ

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2560

1.1 คำจำกัดความ

คำเฉพาะและความหมายของคำที่ใช้ในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้มีดังต่อไปนี้ :
 • สัมภาระ หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้โดยสารนำติดตัวไประหว่างการเดินทาง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นให้หมายรวมถึงสัมภาระที่ผู้โดยสารโหลดใต้เครื่องและสัมภาระที่นำติดตัวเข้าไปยังห้องโดยสารบนเครื่องบิน
 • ป้ายสัมภาระ หมายถึง เอกสารที่ทางบริษัทออกเพื่อใช้ในการระบุยืนยันสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารโดยเฉพาะ
 • บันทึกการสำรองที่นั่ง หมายถึง รายละเอียดข้อมูลการจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินของผู้โดยสาร และทางบริษัทได้ออกแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารไว้ให้เป็นเอกสารสำหรับใช้ยืนยัน
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง () หมายถึง สัมภาระนอกเหนือจากสัมภาระโหลดใต้เครื่องซึ่งผู้โดยสารได้พกพาติดตัวเข้าไปยังห้องโดยสารบนเครื่องด้วยตนเอง
 • สัมภาระโหลดใต้เครื่อง หมายถึง สัมภาระที่ทางบริษัทเป็นผู้ขนส่งและได้ออกป้ายสัมภาระ
 • เที่ยวบินรหัสร่วม หมายถึง เซ็กเตอร์ที่รหัสเที่ยวบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวันแขวนร่วมกับสายการบินที่ระบุตามกำหนด ผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งกับไทเกอร์แอร์ไต้หวัน และสายการบินอื่นรับหน้าที่ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้โดยสาร
 • เงื่อนไขสัญญา หมายถึง เนื้อหาคำอธิบายเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายและการแจ้งให้ทราบทุกรูปแบบ ที่สามารถหาได้จากเงื่อนไขการให้บริการขนส่งเว็บไซต์ทางการและสำนักงานของทางบริษัท รวมถึงเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ความเสียหาย หมายถึง ผู้โดยสารเสียชีวิต ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ความล่าช้าของผู้โดยสารและสัมภาระ การสูญเสีย การสูญเสียบางส่วนหรือหมายรวมถึงความเสียหายอื่น ๆ อันเกิดจากการขนส่งหรือการบริการของทางบริษัท
 • จำนวนวัน หมายถึง จำนวนวันที่นับตามปฏิทิน กรณีการแจ้งเรื่องเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบ วันที่แจ้งให้ทราบจะไม่นำมานับรวมเข้ากับการคำนวณจำนวนวัน
 • รหัสสายการบิน หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข 2 หรือ 3 ตัว ซึ่งระบุเพื่อใช้บ่งบอกสายการบินโดยเฉพาะ
 • ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการหรือระเบียบค่าใช้จ่ายของทางบริษัท
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ หมายถึง การขนส่งทางอากาศระหว่างสองประเทศ
 • แบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสาร หมายถึง เอกสารที่ทางบริษัทออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการยืนยันการสำรองที่นั่งของผู้โดยสาร ซึ่งประกอบด้วยรหัสการสำรองที่นั่ง
 • หมายกำหนดการเดินทาง หมายถึง ข้อมูลเที่ยวบินที่แสดงรายละเอียดตามบันทึกการสำรองที่นั่ง
 • ผู้โดยสาร ผู้โดยสาร(ของ) และตัวผู้โดยสารเอง หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่สายการบินได้ตกลงทำการขนส่งด้วยเครื่องบินหรือจะทำการขนส่ง ยกเว้นนักบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • เซ็กเตอร์ หมายถึง การเดินทางทางอากาศจากสนามบินที่เริ่มออกเดินทางถึงสนามบินปลายทาง
 • ที่นั่ง หมายถึง ที่นั่งบนเที่ยวบินของทางบริษัท
 • ระเบียบค่าใช้จ่าย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมรวมทั้งเงื่อนไขการบังคับใช้หรืออื่น ๆ ที่ประกาศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
 • กฎระเบียบและเงื่อนไข หมายถึง เนื้อหาข้อกำหนดต่าง ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง
 • ทางบริษัทและไทเกอร์แอร์ไต้หวัน หมายถึง “บริษัท ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท คือ 54381049”
 • อนุสัญญากรุงมอนทรีออล หมายถึง อนุสัญญาที่ทำขึ้นที่กรุงมอนทรีออลในปี พ.ศ. 2542 เพื่อกำหนดกฎระเบียบเฉพาะสำหรับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
 • อนุสัญญากรุงวอร์ซอ หมายถึง :
  • อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นที่กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2472 เพื่อกำหนดระเบียบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญากรุงวอร์ซอ)
  • อนุสัญญากรุงวอร์ซอที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2538
  • อนุสัญญาเพิ่มเติมกรุงกวาดาลาจาราเมื่อปี พ.ศ.2499
  • พิธีสารเพิ่มเติมมอนทรีออลฉบับที่ 1 เพื่อปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (พ.ศ.2518)
  • พิธีสารเพิ่มเติมมอนทรีออลฉบับที่ 2 เพื่อปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (พ.ศ.2518) และ
  • พิธีสารเพิ่มเติมมอนทรีออลฉบับที่ 4 เพื่อปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (พ.ศ.2518)
 • เว็บไซต์ทางการ หมายถึง ข้อมูลทุกอย่างที่ครอบคลุมในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางบริษัท www.tigerairtw.com กรุณาอ่านรายละเอียดกฎระเบียบและเงื่อนไขแต่ละประการของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งได้จากเนื้อหาประกาศในหน้าเว็บของเว็บไซต์ทางการ

1.2 หัวข้อ

หัวข้อของเงื่อนไขทุกข้อในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้มีไว้เพื่อให้ความสะดวกในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์ให้ใช้การตีความในบริบท

2.1 การขนส่งทางอากาศ

เงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้บังคับใช้กับการดำเนินการที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจราจรในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศ ซึ่งดำเนินการโดยทางบริษัทหรือผู้ดำเนินการเสริมแก่ทางบริษัท หากทางบริษัทใช้วิธีการขนส่งผู้โดยสารที่นอกเหนือไปจากทางอากาศหรือจัดเตรียมเรื่องการขนส่ง เช่น รถโดยสาร รถไฟ เรือ รถเช่า หรือจัดเตรียมที่พัก ทางบริษัทจะดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนดำเนินการของผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พักนั้น ๆ ทั้งนี้สำหรับการจัดเตรียมการขนส่งที่ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศอาจมีเงื่อนไขการขนส่งเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากเงื่อนไขการให้บริการขนส่งที่บังคับใช้โดยการขนส่งที่จัดเตรียมให้ซึ่งไม่ใช่ทางอากาศมีวงเงินชดเชยที่ต่ำกว่าข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้ จะบังคับใช้วงเงินชดเชยที่ต่ำกว่า


หากทางบริษัทใช้รหัสสายการบินที่เป็นของบริษัทสายการบินอื่นในการจัดเตรียมเซ็กเตอร์ การสำรองที่นั่ง ออกแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสาร หรือป้ายสัมภาระ นั่นหมายถึง ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ดำเนินการในฐานะตัวแทนดำเนินการของบริษัทสายการบินนั้น ๆ ให้บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการขนส่งของบริษัทสายการบินดังกล่าว ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารระหว่างการเดินทางกับไทเกอร์แอร์ไต้หวันเท่านั้น


2.2 เงื่อนไขการให้บริการขนส่งที่เหนือกว่าข้อกำหนดอื่น ๆ

หากเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่น ๆ ของทางบริษัท ให้บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้ก่อน หากพบว่าเนื้อหาข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ไม่มีผลบังคับ ผิดกฎหมาย หรือเกรงว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ พยายามอธิบายให้มีผลบังคับใช้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การดำเนินการที่ไม่มีผลบังคับ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับปฏิบัติได้ แต่การไม่มีผลบังคับ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ของเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่กระทบต่อผลบังคับของกฎระเบียบและเงื่อนไขอื่น ๆ


2.3 ภาษา

ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้เป็นภาษาจีน หากคำแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาจีน ให้ถือฉบับภาษาจีนเป็นหลักใช้บังคับในการตีความ


2.4 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

ภายใต้เงื่อนไขบทบัญญัติการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หากมีเนื้อหาข้อใดละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจบังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้น ๆ ไม่สามารถบังคับใช้ การเป็นโมฆะของบทบัญญัติใด ๆ จะไม่ส่งกระทบต่อผลบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ เนื้อหาของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้ไม่มีจุดประสงค์ในการคัดออกหรือจำกัดการบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.1 หลักฐานเบื้องต้นของสัญญา

บันทึกการสำรองที่นั่งเป็นหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและทางบริษัท การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขสนธิสัญญาที่ทางบริษัทหรือตัวแทนดำเนินการอื่นได้เปิดเผยต่อผู้โดยสาร


3.2 การมีผลบังคับ

บันทึกการสำรองที่นั่งจะมีผลบังคับเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อนามสกุลตามที่ระบุและเที่ยวบินตามที่ระบุบนแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเนื้อหาของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หากผู้โดยสารไม่ได้โดยสารเที่ยวบินที่ระบุไว้ในวันออกเดินทางตามหมายกำหนดการ บันทึกการสำรองที่นั่งจะมีผลเป็นโมฆะ ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงิน ก่อนวันออกเดินทางหากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ทางการ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบันทึกการสำรองที่นั่งโดยชำระส่วนต่างค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

4.1 ยึดค่าใช้จ่ายในเวลาที่ออกประกาศเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

การประกาศทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ตารางเวลาเที่ยวบิน และเซ็กเตอร์ ล้วนเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเวลาที่ออกประกาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า


4.2 รายการที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

เว้นแต่ทางบริษัทมีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายราคาตั๋วเครื่องบินประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากสนามบินต้นทางที่เริ่มออกเดินทางจนถึงสนามบินปลายทางเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายการบริการขนส่งภาคพื้นดินของสนามบินหรือระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน และค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นอกจากมีการระบุไว้เป็นพิเศษขณะทำการสำรองที่นั่ง มิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายราคาตั๋วเครื่องบินจะไม่รวมค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม หรือค่าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ทางบริษัทจะทำการกำหนดเพิ่มเติมและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่สมเหตุผลในการจัดบริการอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม สัมภาระโหลดใต้เครื่อง ฯลฯ นอกจากนี้ นอกจากทางบริษัทได้มีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่นขณะที่ผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่ง มิเช่นนั้นสาเหตุใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท อันมีผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินของทางบริษัทหรือเที่ยวบินของบริษัทสายการบินอื่นใด ทางบริษัทล้วนไม่มีส่วนรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามราคาที่กำหนดใช้ในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หลังจากได้ดำเนินการสำรองที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว การเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการโดยสารเที่ยวบินใด ๆ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบค่าใช้จ่ายของทางบริษัท


4.3 ผู้โดยสารที่อายุยังไม่ครบ 18 ปี

คำนวณอายุในวันเดินทาง ให้คำจำกัดความว่า

 • ทารกแรกเกิด : คลอดยังไม่ครบ 7 วัน
 • ทารก : คลอดครบ 7 วันขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 2 ขวบ
 • เด็ก : อายุครบ 2 ขวบขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 12 ปี
 • ยุวชน : อายุครบ 12 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 15 ปี
 • เยาวชน : อายุครบ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 18 ปี

4.3.1 ทารกแรกเกิดและทารก

คำนวณอายุในวันเดินทาง ทารกแรกเกิดที่ยังไม่ครบ 7 วันห้ามขึ้นเครื่องบิน ทารกที่ยังไม่ครบ 2 ขวบ ต้องให้ผู้ใหญ่อุ้มนั่งบนตัก (ไม่มีที่นั่ง) จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในแบบทารกและยังสามารถเช็คอินรถเข็นเด็กได้ฟรี 1 คัน ผู้ใหญ่ที่อายุครบ 18 ปีขึ้นไป สามารถนำทารกขึ้นเครื่องได้เพียงท่านละ 1 คน โดยทุกเที่ยวบินจะมีการจำกัดจำนวนทารกที่จะขึ้นเครื่อง ห้องโดยสารบนเครื่องบินอนุญาตให้พกพาที่นั่งเด็กที่สอดคล้องกับข้อกำหนด หากท่านต้องการพกพาที่นั่งเด็ก จำเป็นต้องทำการยื่นสมัครและซื้อที่นั่งเพิ่มเติม 1 ที่บวกกับศูนย์บริการลูกค้าก่อนวันออกเดินทาง 5 วัน กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดของการยอมรับการพิสูจน์รับรองตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท ข้อกำหนดอื่น ๆ กรุณาปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


4.3.2 เด็กเล็ก

หากมีเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไปร่วมเดินทางด้วย จำเป็นต้องทำการสำรองที่นั่งเพิ่มเติม ที่นั่งของเด็กและราคาตั๋วเครื่องบินจะเหมือนกับของผู้โดยสารผู้ใหญ่ หากมีความต้องการพกพาเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กขึ้นเครื่อง กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดของการยอมรับการพิสูจน์รับรองตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท


4.4 ภาษี ค่าใช้จ่าย และการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เว้นแต่ทางบริษัทมีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นค่าภาษีรายการต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมจากการที่ผู้โดยสารใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือหน่วยงานบริหารจัดการสนามบิน จะถูกทางบริษัทเป็นผู้แทนทำการจัดเก็บโดยรวมเข้าไว้กับจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมของทางบริษัท ซึ่งผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระเงินทั้งหมด การจัดเก็บค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามเซ็กเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แม้หลังจากวันที่ผู้โดยสารได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วก็อาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระค่าภาษี ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการออกเดินทาง เว้นแต่ทางบริษัทมีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น


4.5 สกุลเงินตรา

เว้นแต่มีการเจรจาเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมรายการต่าง ๆ ให้ยึดถือสกุลเงินตราตามประกาศของทางบริษัทเป็นเงินตราที่ใช้ในการชำระค่าใช้จ่าย

5.1 ข้อเรียกร้องในการสำรองที่นั่ง

เว้นแต่มีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นเมื่อทำการสำรองที่นั่งสำเร็จผู้โดยสารต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน หากด้วยสาเหตุประการใดก็ตามอันมีผลให้ขณะที่ยืนยันการสำรองที่นั่งไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสำรองที่นั่งและปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารได้ตลอดเวลาก่อนที่ผู้โดยสารจะรายงานตัว การสำรองที่นั่งของผู้โดยสารจะมีผลบังคับหลังจากที่ทำการชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนและทางบริษัทได้ออกแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารส่งให้เท่านั้น เมื่อยืนยันการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว นอกเหนือจากข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้การสำรองที่นั่งจะไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถขอคืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้ว ผู้โดยสารต้องใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัทในการดำเนินการชำระเงินสำหรับการสำรองที่นั่ง สำหรับการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ต้องดำเนินการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเว็บไซต์ทางการ


5.2 เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือชื่อนามสกุลผู้โดยสาร

หลังจากทำการสำรองที่นั่งเสร็จสิ้นและชำระเงินแล้ว ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเที่ยวบินหรือข้อมูลชื่อนามสกุลได้โดยขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ของเที่ยวบินที่สำรองที่นั่ง และต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ค่าใช้จ่ายใช้งาน และค่าธรรมเนียมตามที่แสดงบนเว็บไซต์ทางการเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน หากหลังการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายใช้งานที่ต่ำกว่าจะไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินได้ นอกเหนือจากเนื้อหาข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้แล้ว ข้อมูลการสำรองที่นั่งทั้งหมด วันที่และเวลาของเที่ยวบิน จะไม่สามารถเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงหลังจากการชำระเงินได้


5.3 ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้โดยสารได้อนุญาตและยอมรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในจุดประสงค์การสำรองที่นั่งเที่ยวบินและยืนยันบันทึกการสำรองที่นั่งของทางบริษัท และยอมรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในจุดประสงค์เกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ ออกจากประเทศ การจัดเตรียมที่พักรวมถึงการขนส่งทางบก ทางน้ำ และอากาศ การบัญชี การขอให้ชำระเงินและการตรวจสอบ การตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรที่ใช้ชำระเงินประเภทอื่น ๆ การรักษาความปลอดภัย การดำเนินงานด้านบริหารจัดการและกฎหมาย การทดสอบและบำรุงรักษารวมถึงการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นต้น และช่วยให้การติดต่อธุรกิจของทางบริษัทกับผู้โดยสารในภายหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจุดประสงค์การใช้งานดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยการเซ็นสัญญาการขนส่งกับทางบริษัท ผู้โดยสารได้ให้สิทธิ์แก่ทางบริษัทในการเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ส่งไปยังสำนักงานของทางบริษัท ตัวแทนผู้มีอำนาจ หน่วยงานรัฐบาล บริษัทสายการบินอื่น หรือธุรกิจผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น โปรดอ่านรายละเอียดคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทางเว็บไซต์ทางการ


ทางบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในการดำเนินการขนส่งทางอากาศ ขณะเดียวกันจะนำนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการขนส่งฉบับนี้


5.4 ที่นั่ง

ทางบริษัทไม่สามารถให้การรับรองว่าจะจัดที่นั่งเฉพาะเจาะจงใด ๆ บนเที่ยวบินใด ๆ แก่ผู้โดยสาร บนพื้นฐานของความจำเป็นในทางปฏิบัติ ความปลอดภัยและระดับการรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระบุหรือทำการระบุที่นั่งของผู้โดยสารใหม่ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลังจากขึ้นเครื่องแล้ว ผู้โดยสารเห็นด้วยและยอมรับการจัดเตรียมที่นั่งใด ๆ แก่ผู้โดยสารโดยลูกเรือของทางบริษัทหลังจากขึ้นเครื่องแล้ว เที่ยวบินทั้งหมดของทางบริษัทเป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่ (รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) และห้ามใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคปิดกั้นการเอนหลังพนักพิงของที่นั่งด้านหน้า

6.1 เวลาสิ้นสุดการรายงานตัวและข้อกำหนด

เพื่อให้การรายงานตัวโดยสารเครื่องบินเป็นไปอย่างราบรื่น กรุณารายงานตัวตามขั้นตอนให้เสร็จก่อนเวลาสิ้นสุดการรายงานตัว และปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ของการรายงานตัวที่สนามบินหรือการรายงานตัวออนไลน์ กรุณาอ่านคำแนะนำและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท เวลาสิ้นสุดการรายงานตัวจะขึ้นอยู่กับสนามบินแต่ละแห่ง เที่ยวบินพิเศษ และผู้โดยสารได้นำสัมภาระโหลดใต้เครื่องมาด้วยหรือไม่เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ หากผู้โดยสารไม่สามารถมาถึงเคาน์เตอร์รายงานตัวที่สนามบินพร้อมทั้งดำเนินพิธีการรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเที่ยวบินออกเดินทาง 45 นาที (หรือเรียกย่อว่า “เวลาสิ้นสุดการรายงานตัว” ) ทางบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร การปฏิบัติตามเวลาสิ้นสุดการรายงานตัวและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเป็นภาระหน้าที่ของผู้โดยสาร หลังจากเวลาสิ้นสุดการรายงานตัวแล้วผู้โดยสารจะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว และไม่สามารถดำเนินการรายงานตัวที่ประตูขึ้นเครื่อง ทางบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาเครื่องบินออกเดินทางเนื่องจากการมาสายของผู้โดยสาร หากด้วยสาเหตุใด ๆ เป็นผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการรายงานตัว ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องคืนเงินรายการใด ๆ หรือรับผิดชอบในการชดใช้ใด ๆ แก่ผู้โดยสาร


6.2 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนขณะขึ้นเครื่อง

ไม่ว่าผู้โดยสารจะรายงานตัวแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตหรือรายงานตัวที่สนามบิน ขณะขึ้นเครื่องล้วนจำเป็นต้องแสดงแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารและเอกสารการเดินทางที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางการ การรายงานตัวที่สนามบินอาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


6.3 ขึ้นเครื่องบิน

หลังจากเสร็จพิธีการรายงานตัว ผู้โดยสารจำเป็นต้องไปถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องบินออก 30 นาที ขั้นตอนการขึ้นเครื่องจะสิ้นสุดลงก่อนเวลาเครื่องออก 10 นาที ผู้โดยสารที่มาสายจะไม่ได้รับการยอมรับให้ขึ้นเครื่อง การโหลดสัมภาระของเข้าใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารที่มาสายจะถูกนำลงจากเครื่อง และทางบริษัทไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ หากผู้โดยสารต้องการโดยสารเที่ยวบินถัดไป จำเป็นต้องทำการสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายในอัตราที่ใช้ในขณะนั้นใหม่อีกครั้ง


6.4 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้โดยสารมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง ข้อเรียกร้องของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางที่เดินทางไป รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้และประกาศหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้ออกสำหรับผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรส่งมอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย หรือตรวจสุขภาพตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของสนามบินหรือทางบริษัทต้องการ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องทำการแทนผู้โดยสารเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารที่จำเป็นทั้งโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ หรือทำการแทนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง ข้อเรียกร้อง หรือคำแนะนำ และทางบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการชดเชยใด ๆ อันเนื่องจากผลจากการที่ผู้โดยสารไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือละเมิดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง ข้อเรียกร้อง หรือคำแนะนำดังกล่าว


6.5 เอกสารหลักฐานการเดินทาง

ผู้โดยสารมีภาระหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง หรือข้อเรียกร้องของประเทศที่เดินทางไปโดยเครื่องบินรวมถึงจุดแวะพักและจุดเปลี่ยนเครื่องทั้งหมด ในการแสดงเอกสารหลักฐานการเข้าประเทศ การออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง หรือข้อเรียกร้อง หรือผู้โดยสารที่เอกสารหลักฐานไม่สอดคล้อง โปรดอ่านรายละเอียดข้อกำหนดของเอกสารหลักฐานการเดินทางได้ที่เว็บไซต์ทางการของทางบริษัท หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไป


6.6 ค่าใช้จ่ายจากการถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายการถูกกักตัว

หากในการเดินทางผู้โดยสารถูกจุดแวะพักหรือจุดหมายปลายทางปฏิเสธการเข้าประเทศ และทางบริษัทถูกเรียกร้องจากรัฐบาลท้องถิ่นให้นำส่งผู้โดยสารกลับไปยังสถานที่ต้นทางหรือสถานที่อื่น ๆ ผู้โดยสารดังกล่าวจะต้องยินยอมชำระค่าใช้จ่าย ค่าปรับที่จำเป็นทั้งหมด และทางบริษัทไม่จำเป็นต้องคืนค่าใช้จ่ายเดิมที่ได้ชำระไว้แล้ว


หากเนื่องจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่ง ข้อเรียกร้อง ของประเทศต้นทางที่ออกเดินทางหรือประเทศปลายทางที่เดินทางไป หรือไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เป็นเหตุให้ทางบริษัทจำเป็นต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากการนี้ ผู้โดยสารดังกล่าวจำเป็นต้องตอบรับข้อเรียกร้องให้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นคืนแก่ทางบริษัท ทางบริษัทจะนำค่าใช้จ่ายในเซ็กเตอร์ที่ผู้โดยสารยังไม่ได้ใช้งานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่ได้ชำระไว้แก่ทางบริษัทมาชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น

7.1 การต่อเครื่อง

ทางบริษัทสามารถจำหน่ายเที่ยวบินตั้งแต่ 2 เที่ยวขึ้นไปภายในบันทึกการสำรองที่นั่งเดียวกัน ผู้โดยสารจำเป็นต้องเผื่อเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง (120 นาที) จึงจะสามารถดำเนินพิธีการต่อเครื่องให้เสร็จสิ้นได้หลังจากถึงสนามบินที่จะทำการต่อเครื่อง เวลาที่ผู้โดยสารสามารถหยุดพักภายในเขตควบคุมของสนามบินขึ้นอยู่กับระเบียบการของแต่ละสนามบิน


7.2 เที่ยวบินรหัสร่วม

สำหรับเส้นทางการบินบางเส้นทาง ไทเกอร์แอร์ไต้หวันอาจให้บริการการบินร่วมกับบริษัทสายการบินอื่น โดยรหัสสายการบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (IT) จะแสดงไว้กับบริษัทสายการบินอื่นและให้บริการโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน ดังนั้นถึงแม้ผู้โดยสารจะจองที่นั่งล่วงหน้ากับไทเกอร์แอร์ไต้หวัน และแสดงรหัสสายการบินเป็น “IT” ก็อาจมีโอกาสที่จะโดยสารไปกับเที่ยวบินของบริษัทสายการบินอื่น สำหรับเที่ยวบินรหัสร่วมที่ปฏิบัติการโดยบริษัทสายการบินอื่นนั้น ไทเกอร์แอร์ไต้หวันหรือบริษัทสายการบินอื่นดังกล่าวหรือตัวแทนผู้มีอำนาจอื่น ๆ จะแจ้งข้อมูลของบริษัทสายการบินที่จะปฏิบัติการบินเที่ยวบินนั้นให้ผู้โดยสารรับทราบขณะทำการสำรองที่นั่ง ผู้โดยสารที่โดยสารไปกับบริษัทสายการบินอื่นจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทสายการบินดังกล่าวกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ :

 • ขั้นตอนการรายงานตัว
 • การปฏิเสธการขนส่งและข้อจำกัดการขนส่ง และ
 • น้ำหนักจำกัดของสัมภาระที่ยอมรับ น้ำหนักจำกัดของสัมภาระที่ขนส่งฟรี และค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน

7.3 การพลาดเที่ยวบินต่อเครื่อง

ตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ไทเกอร์แอร์ไต้หวันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใด ๆ จากการที่ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท

8.1 สิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่ง

8.1.1 เนื่องจากสถานการณ์และเหตุการณ์หลายครั้งที่เกิดขึ้นและสายการบินเกรงว่าจะเกิดขึ้นภายหน้า สายการบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันขอแจ้งและจำกัดสิทธิ์ในการยุติการส่งสัมภาระให้ผู้โดยสาร (รวมทั้งกระเป๋าเดินทาง) นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความนี้ :

 • เหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อความมั่นใจในสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความผาสุกของผู้โดยสารท่านอื่น ๆ หรือลูกเรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่บังคับใช้ ที่กำหนดโดยรัฐ หรือประเทศ หรือเขตปกครองตนเอง หรือเขตปกครองพิเศษใด ๆ ที่ได้เดินทางออก เดินทางเข้า หรือเดินทางผ่าน หรือมีรัฐบาลใด ๆ หรือกลไกหน่วยงานอื่น ๆ ห้ามผู้โดยสารทำการรายงานตัวหรือขึ้นเครื่อง
 • พฤติกรรม อายุ สภาพจิตใจหรือร่างกายของผู้โดยสาร หรือสภาพของสัมภาระ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือมีอันตรายหรือความเสี่ยงใด ๆ แอบแฝง
 • ผู้โดยสารมีบันทึกพฤติกรรมอันไม่สมควรในระหว่างการบินครั้งก่อนหน้านี้ และพฤติกรรมดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดซ้ำสอง
 • ผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามหรือมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัท
 • ผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสัมภาระ
 • ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายใช้งานหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เรียกเก็บหรือภาษีที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะบัตรเครดิตที่ลงนามไว้ระหว่างทางบริษัทกับผู้โดยสาร (หรือในนามของผู้ชำระเงิน)
 • ผู้โดยสารไม่มีหรือไม่แสดงเอกสารหลักฐานการเดินทางที่เหมาะสม หรือผู้โดยสารไม่มีหรือไม่แสดงเอกสารยืนยันที่เหมาะสมดังกล่าวซึ่งอาจถูกร้องขอจากทางบริษัท หรือผู้โดยสารไม่สามารถยืนยันตัวตนต่อลูกเรือของทางบริษัทอย่างเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายหรือค่าสำรองที่นั่งที่ผู้โดยสารชำระมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ หรือผู้ที่ซื้อบริการของทางบริษัทจากบุคคลของทางบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้โดยสารชำระค่าใช้จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตที่ถูกแจ้งสูญหายหรือถูกขโมยหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใด ๆ หรือเงินจำนวนนั้นถูกธนาคารผู้ออกบัตรปฏิเสธการชำระ
 • แบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสารถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทหรือตัวแทนของทางบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดการแยกส่วนฉีกขาด หรือไม่สามารถอ่านได้
 • ผู้ที่รายงานตัวหรือขึ้นเครื่องไม่สามารถยืนยันว่าตนเองคือผู้โดยสารที่แสดงบนแบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทางผู้โดยสาร
 • ผู้ที่มารายงานตัวหลังจากเคาน์เตอร์รายงานตัวที่สนามบินสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
 • ทางบริษัทมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่าผู้โดยสารไม่เหมาะสมกับการเดินทาง
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกำหนดให้บังเกิดโดยตั้งใจ หรือ การถูกกำหนดโทษ, หรือ ใกล้เคียงโดยออกจากทางหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงกระทรวงยุติธรรมในไต้หวัน).

8.1.2 ประกาศการปฏิเสธ

เพิ่มเติมจากกฏและข้อบังคับจากข้อ 8.1.1, ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะยุติการจัดส่งสัมภาระให้ผู้โดยสาร รวมทั้ง พัสดุสิ่งของจากการอ้างที่มาจากผู้โดยสารฝ่ายเดียวโดยจะออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร. หากผู้โดยสารพยายามจะแทรกแซงการโหลดสัมภาระหลังจากกฏข้อนี้เริ่มบังคับใช้, ไทเกอร์แอร์สามารถปฏิเสธการขึ้นเครื่องรวมทั้งสัมภาระนั้นๆของผู้โดยสาร.


8.2 เยาวชนที่เดินทางโดยลำพัง

ตามคำแนะนำและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่แต่ละประเทศกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งยุวชนและเยาวชนที่เดินทางโดยลำพัง เด็กที่อายุยังไม่ครบ 12 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน ยกเว้นกรณีมีผู้ใหญ่อายุครบ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วยและให้การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กคนนั้นตลอดการเดินทาง ยุวชนอายุ 12 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 15 ปี หากมีบิดาหรือมารดาหรือตัวแทนทางกฎหมายคนใดคนหนึ่งได้ลงนามในหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบขณะทำการรายงานตัวที่สนามบินแต่ละแห่งจะสามารถโดยสารเครื่องบินได้โดยลำพัง และผู้ที่ลงนามในหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวยังคงต้องอยู่เป็นเพื่อนเยาวชนวชนดังกล่าวที่สนามบินจนกว่าเที่ยวบินจะออกเดินทาง บุคคลที่อายุครบ 15 ปี สามารถโดยสารเครื่องบินโดยลำพังไม่จำเป็นต้องมีบุคคลอื่นร่วมเดินทางไปด้วย


8.3 ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ทางบริษัทไม่สามารถจัดเสนอบริการดูแลแก่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางโดยลำพัง ทางบริษัทสามารถเสนอความช่วยเหลือที่จำกัดเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษได้ที่เว็บไซต์ทางการ หากผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 5 วันก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง หากไม่สามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นเวลา 5 วันก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง อันเป็นเหตุให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการหรือเป็นเหตุให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทจะไม่ให้การรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และความช่วยเหลือพิเศษดังกล่าวข้างต้นอาจต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยข้อจำกัดของสนามบินแต่ละท้องถิ่นหรือกฎระเบียบหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ความช่วยเหลือพิเศษดังกล่าวอาจไม่สามารถจัดเสนอได้ทุกเซ็กเตอร์


8.4 ผู้โดยสารตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์หลังจากการซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งแล้ว ควรทำการแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการคลอดและอายุครรภ์ หากวันที่เที่ยวบินออกเดินทางผู้โดยสารมีอายุครรภ์ระหว่าง 30-34 สัปดาห์ ก่อนขึ้นเครื่องบินต้องแสดงใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อยืนยันความเหมาะสมในการเดินทาง หากวันที่เที่ยวบินออกเดินทางสตรีมีครรภ์มีอายุครรภ์ครบ 34 สัปดาห์ ทางบริษัทไม่สามารถให้บริการขนส่ง กรุณาอ่านรายละเอียดได้จากข้อกำหนดนโยบายความช่วยเหลือพิเศษของทางบริษัท

9.1 สัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้จำนวนจำกัดฟรี โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของขนาดและน้ำหนักของสัมภาระติดตัวที่กำหนดในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท สำหรับทารกที่ไม่มีที่นั่งทางบริษัทจะไม่มีโควต้าสัมภาระติดตัวให้ แต่สามารถโหลดรถเข็นเด็กได้ฟรี 1 คัน นอกจากสัมภาระติดตัวแล้วทางบริษัทไม่ให้บริการสัมภาระโหลดฟรี เกี่ยวกับข้อกำหนดสัมภาระได้ระบุไว้ในกฎระเบียบและเงื่อนไข (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อจำกัดของขนาด น้ำหนัก และมาตรฐานการเก็บค่าใช้จ่าย) ในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัท ผู้โดยสารควรซื้อจำนวนน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับสัมภาระโหลดขณะทำการสำรองที่นั่ง หากผู้โดยสารมีสัมภาระต้องโหลดใด ๆ ที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระที่ได้ซื้อล่วงหน้าไว้ หรือสัมภาระโหลดชิ้นเดียวมีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม หรือไม่ได้ซื้อล่วงหน้าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องใด ๆ ก่อนการรายงานตัว สัมภาระนั้น ๆ จะได้รับการยอมรับให้โหลดใต้เครื่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างที่เที่ยวบินนั้นสามารถจัดให้ได้


9.2 วัตถุสิ่งของที่ไม่สามารถขนส่งโดยถือว่าเป็นสัมภาระ

หากพบรายการวัตถุที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ภายในสัมภาระ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขนส่ง

 • วัตถุสิ่งของที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าเดินทางอย่างเหมาะสมหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
 • วัตถุสิ่งของซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือผู้โดยสารที่โดยสารเครื่องบินหรือทรัพย์สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ที่ระบุในข้อกำหนดวัตถุอันตรายที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
 • วัตถุสิ่งของนั้นถูกห้ามทำการขนส่งจากกฎหมาย ข้อกำหนด หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศ หรือเขตปกครองตนเอง หรือเขตปกครองพิเศษที่ได้เดินทางออก เดินทางเข้า หรือเดินทางผ่าน
 • เนื่องจากทางบริษัทเห็นว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนัก ลักษณะภายนอก ขนาด หรือลักษณะพิเศษที่ไม่เหมาะสมกับการขนส่ง
 • วัตถุสิ่งของที่แตกหักง่ายหรือเน่าเสียง่าย
 • สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว
 • ศพของมนุษย์หรือซากสัตว์
 • อาวุธปืนและกระสุน
 • วัตถุระเบิด ก๊าซไวไฟหรือก๊าซไม่ไวไฟ (เช่น สีแบบพ่น ก๊าซบิวเทน ก๊าซเติมไฟแช็ค) ก๊าซแช่แข็ง (เช่น ถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งไวไฟ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิน) สารพิษ สารติดเชื้อ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) วัสดุกัมมันตรังสี (เช่น แร่เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง สารปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) วัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)
 • อาวุธ เช่น อาวุธปืนโบราณ ดาบ มีด หรือวัตถุสิ่งของที่คล้ายคลึง
 • วัตถุสิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการบันทึกหรือปรับปรุงข้อมูล ให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนามบินต้นทางที่ออกเดินทาง จุดแวะพัก และสนามบินปลายทาง

หากมีการพกพาวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แสดงไว้ในข้อ 9.2 ไม่ว่าจะถูกห้ามทำการขนส่งแบบสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระเช็คอินหรือไม่ การขนส่งนั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการขนส่งสัมภาระ การบังคับใช้ขีดจำกัดความรับผิดชอบชดใช้และข้อกำหนดการเก็บค่าใช้จ่าย


9.3 วัตถุสิ่งของที่สามารถขนส่งโดยถือว่าเป็นสัมภาระ

วัตถุสิ่งของที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนามบินต้นทางที่ออกเดินทาง จุดแวะพัก และสนามบินปลายทาง รวมถึงกฎระเบียบ คำแนะนำ และข้อกำหนดการเก็บค่าใช้จ่ายที่เปิดเผยในเว็บไซต์ทางการ


9.4 วัตถุสิ่งของมีค่าและวัตถุสิ่งของที่แตกหักง่าย

วัตถุสิ่งของมีค่าและวัตถุสิ่งของที่แตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี โลหะหายาก เครื่องเงิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ฉายวิดีโอ โทรศัพท์มือถือ ตราสารเปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ หนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งของตกทอดทางวัฒนธรรม ต้นฉบับ และวัตถุสิ่งของที่คล้ายคลึงล้วนไม่ควรเช็คอิน หากวัตถุสิ่งของลักษณะดังกล่าวรวมอยู่ในสัมภาระเช็คอินนั่นหมายถึงว่าผู้โดยสารยินยอมรับผิดชอบกับความเสี่ยงในการขนส่งวัตถุสิ่งของลักษณะดังกล่าวด้วยตนเอง ทางบริษัทมีข้อกำหนดจำกัดการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสาร (กรุณาดูข้อที่ 13) ทางบริษัทจะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้โดยยึดถือตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้


9.5 สิทธิ์ในการตรวจสอบ

บนพื้นฐานของเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอความร่วมมือจากผู้โดยสารในการยอมรับการตรวจค้นด้านความปลอดภัย การเอ็กซเรย์ หรือการสแกนอื่น ๆ ทั้งต่อตัวผู้โดยสารเองและสัมภาระ ซึ่งจะดำเนินการโดยทางบริษัท รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่สนามบิน หากจำเป็นผู้โดยสารอาจต้องอยู่ด้วยขณะตรวจสัมภาระ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสัมภาระขณะที่ผู้โดยสารไม่อยู่ ณ ที่นั้นด้วย หากผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามการดำเนินงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือการสแกนดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย หากการดำเนินงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือการสแกนก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวผู้โดยสารเอง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร บริษัทไม่จำเป็นต้องชดเชยต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายลักษณะดังกล่าว ยกเว้นการบาดเจ็บหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัท


9.6 สัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารต้องนำสัมภาระมาดำเนินการขั้นตอนการโหลดใต้เครื่องตามเวลาและคำแนะนำที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ทางการของทางบริษัทก่อนเวลาเที่ยวบินออกเดินทาง เมื่อส่งมอบสัมภาระให้แก่ทางบริษัทเพื่อดำเนินการขนส่ง ทางบริษัทจะต้องออกป้ายสัมภาระแก่สัมภาระทุกชิ้น สัมภาระเช็คอินจำเป็นต้องติดหมายเหตุบันทึกชื่อนามสกุลผู้โดยสารหรือเครื่องหมายจำแนกตัวตนอื่น ๆ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติงาน ทางบริษัทอาจนำสัมภาระของผู้โดยสารส่งมอบให้แก่เที่ยวบินอื่นทำการขนส่ง ยกเว้นกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาที่เฉพาะเจาะจงในการส่งมอบแล้ว หากสัมภาระของผู้โดยสารถูกขนส่งด้วยเที่ยวบินถัดไป ทางบริษัทจะส่งมอบสัมภาระแก่ผู้โดยสารภายในเวลาจำกัดที่สมเหตุผลหลังจากเที่ยวบินนั้นเดินทางถึง


9.7 การรับและการส่งมอบสัมภาระ

ผู้โดยสารจำเป็นต้องรับสัมภาระโดยเร็วที่สุดหลังจากถึงจุดหมายปลายทางหรือจุดต่อเครื่อง หากผู้โดยสารไม่สามารถรับภายในเวลาจำกัดอันสมเหตุผลเป็นเหตุให้ต้องเก็บสัมภาระไว้สถานที่อื่น ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแล หากผู้โดยสารไม่สามารถนำสัมภาระกลับไปภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่สามารถรับสัมภาระ ทางบริษัทจะจัดการด้วยตนเองและไม่รับผิดชอบในการชดใช้ใด ๆ ผู้ที่ครอบครองป้ายสัมภาระจะมีสิทธิ์ในการรับสัมภาระนั้น ๆ หากทางบริษัทครอบครองสัมภาระที่ผู้โดยสารอ้างว่ามีสิทธิ์ แต่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงป้ายสัมภาระเพื่อยืนยัน ทางบริษัทจะยอมให้ผู้โดยสารรับสัมภาระไปได้หลังจากที่ผู้โดยสารได้เสนอการรับประกันจนเป็นที่พอใจว่าทางบริษัทไม่ต้องให้ความรับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากการส่งมอบสัมภาระนั้น ๆ การที่ผู้ครอบครองป้ายสัมภาระรับสัมภาระเช็คอินโดยไม่มีการคัดค้านและได้ออกจากเขตควบคุมไปให้ถือว่าสัมภาระได้ถูกขนส่งอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง

10.1 เวลาออกเดินทางและมาถึงของเที่ยวบิน

ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ ทางบริษัทจะพยายามขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระตามตารางเวลาของเที่ยวบินในวันเดินทางอย่างสมเหตุผล ตารางเวลา ตารางเที่ยวบิน หรือเอกสารคล้ายคลึงอื่น ๆ ที่แสดงเวลาเที่ยวบินออกเดินทางและถึงปลายทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด ๆ ของผู้โดยสารอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยกเว้นเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัท


10.2 เที่ยวบินยกเลิกและเวลาออกเดินทางหรือมาถึงมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากการสำรองที่นั่งเสร็จสิ้น ทางบริษัทอาจทำการปรับเวลาออกเดินทางหรือมาถึงของเที่ยวบิน ยกเลิก สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง หรือเลื่อนเที่ยวบินใด ๆ ออกไปได้ตลอดเวลา ตามข้อกำหนดที่ 2.4 ตัวเลือกดังต่อไปนี้เป็นมาตรการแก้ไขเฉพาะเพียงมาตรการเดียวที่ทางบริษัทจัดเสนอแก่ผู้โดยสาร นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องให้ความรับผิดชอบชดใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินดังที่กล่าวข้างต้นอีก


หากด้วยสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัท เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินยกเลิก) ดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะพยายามจัดเตรียมให้ผู้โดยสารได้โดยสารไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุด ซึ่งมีจุดหมายปลายทางเดียวกันตามตารางและยังคงมีที่นั่งว่างเหลืออยู่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารไม่สามารถยอมรับแผนทดแทนดังกล่าว ทางบริษัทจะกำหนดข้อกำหนดตามสถานการณ์ ด้วยวิธีการทางบัญชีบัตรเครดิต อย่างมากที่สุดจะสามารถเก็บรักษาเงินค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายบริการเสริม เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งใหม่และโดยสารเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลา 180 วัน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ใด ๆ ต่อการที่เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นเหตุ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเสียหายหรือก่อเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น

หากด้วยสถานการณ์ที่ทางบริษัทสามารถควบคุมได้ เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินยกเลิก) ดังกล่าวข้างต้น จะกำหนดข้อกำหนดตามสถานการณ์ ทางบริษัทจะจัดเสนอให้อย่างมากที่สุดดังนี้

 • โดยสารไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุด ซึ่งมีจุดหมายปลายทางเดียวกันตามตารางและยังคงมีที่นั่งว่างเหลืออยู่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ
 • เก็บรักษาเงินค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายบริการเสริมด้วยวิธีการทางบัญชีบัตรเครดิต เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งใหม่และโดยสารเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลา 180 วัน

หากก่อนวันออกเดินทาง ทางบริษัทรู้ว่าเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงเวลาอย่างมีนัยสำคัญ (รวมถึงเที่ยวบินยกเลิก) จะพยายามแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้โดยสารได้รับทราบ

ทางบริษัทจะใช้อีเมล์เป็นวิธีการสื่อสารหลักในการแจ้งข่าวสาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องกรอกแจ้งที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้องและมีการใช้งานบ่อยขณะทำการสำรองที่นั่ง หากสาเหตุจากการตั้งค่าอีเมล์หรือปฏิบัติการผิดพลาด เป็นผลให้ผู้โดยสารได้รับความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถรับข่าวสารที่ทางบริษัทแจ้งให้ทราบ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


10.3 ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

หากเนื่องจากทางบริษัทรับสำรองที่นั่งเกิน เป็นผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินที่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้าแล้ว ควรดำเนินการตามนโยบายถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องของทางบริษัท

11.1 กฎระเบียบทั่วไป

นอกเหนือจากกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งแล้ว ค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม) ที่ผู้โดยสารชำระไว้แล้วจะไม่มีการคืนเงิน


11.2 ค่าภาษี

หากทำการสำรองที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว ผู้โดยสารตัดสินใจไม่โดยสารไปกับเที่ยวบินของทางบริษัท ไม่ว่าจะสามารถขอคืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไว้แล้วหรือที่ควรจะชำระแก่ทางบริษัทหรือไม่ ผู้โดยสารมีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนเงินค่าภาษีที่ได้ชำระไว้แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการที่ทางบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หากด้วยสาเหตุใด ๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารเลือกที่จะไม่โดยสารและยืนยันการเรียกร้องขอคืนเงินค่าภาษี ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนเงินและดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ทางการ


11.3 รูปแบบการคืนเงินที่เหมาะสมและผู้รับเงินคืน

ทางบริษัทจะจัดการคืนเงินโดยวิธีการชำระเงินคืนจะใช้วิธีการเดียวกันกับที่ผู้โดยสารได้ทำการชำระเงินไว้ และผู้รับเงินคืนนี้จะต้องเป็นบุคคลเดิมที่ทำการสำรองที่นั่ง ทางบริษัทจะร้องขอเอกสารยืนยันตัวตนและหลักฐานยืนยันเงินจำนวนดังกล่าว


11.4 เงินตรา

การคืนเงินทั้งหมดจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่บังคับใช้ หรือคำสั่งของประเทศที่ได้ทำการสำรองที่นั่ง การคืนเงินสามารถดำเนินการด้วยเงินตราสกุลใด ๆ ก็ได้

12.1 การควบคุมตัวเองของผู้โดยสาร

ทางบริษัทจะใช้มาตรการที่สมเหตุผลทั้งหมดในการดำรงรักษาซึ่งความสะดวกสบายและความปลอดภัยของเที่ยวบิน ลูกเรือ และผู้โดยสาร หากพฤติกรรมของผู้โดยสารบนเครื่องบินเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลใด ๆ บนเครื่องบินหรือทรัพย์สิน หรือปิดกั้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ของลูกเรือ หรือก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย ไม่สะดวก ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บต่อผู้โดยสารอื่นหรือลูกเรือ ทางบริษัทจะควบคุมพฤติกรรมของผู้โดยสารหรือนำตัวออกจากเครื่องบิน ผู้โดยสารจะลงจากเครื่องบิน ณ จุดใด ๆ ได้ตลอดเวลาและไม่สามารถร้องขอการขนส่งทางอากาศได้อีก นอกจากนี้จะถูกดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากความผิดที่กระทำบนเครื่องบิน


12.2 ลดต้นทุน

หากเนื่องจากความประพฤติส่วนบุคคลของผู้โดยสาร เป็นเหตุให้ทางบริษัทจำต้องจัดการลงจอดยังจุดหมายอื่น (สนามบิน) นอกเส้นทางเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่เที่ยวบินดังกล่าวลงจอดนอกเส้นทาง


12.3 การใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางบริษัทต้องห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบันทึกเสียงพกพา วิทยุแบบพกพา เครื่องเล่น CD เครื่องเล่นวิดีโอเกม หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ รวมทั้งของเล่นบังคับวิทยุและเครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น แต่อนุญาตให้ใช้งานเครื่องช่วยฟังและเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจบนเครื่องบินได้

13.1 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอนทรีออล

หากการเดินทางของผู้โดยสารมีปลายทางสุดท้ายหรือจุดแวะพักที่ไม่ใช่ประเทศต้นทางที่ออกเดินทาง ให้บังคับใช้อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอนทรีออล และอนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอนทรีออลมีข้อกำหนดเกี่ยวกับขีดจำกัดความรับผิดชอบชดใช้ต่อสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศ

ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อโรค ความพิการ หรือการบาดเจ็บ แม้กระทั่งเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้โดยสารเอง และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อโรค ความพิการ หรืออาการบาดเจ็บที่มีสภาพรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้โดยสารเอง


13.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับขีดจำกัดความรับผิดชอบชดเชยต่อสัมภาระ

ความรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายของสัมภาระมีขีดจำกัดในระดับหนึ่ง ยกเว้นกรณีผู้โดยสารได้ดำเนินการแจ้งมูลค่าที่สูงกว่าตามข้อกำหนดไว้ล่วงหน้าและได้ชำระค่าใช้จ่ายขนส่งเพิ่มเติมไว้แล้ว


13.3 หากไม่บังคับใช้อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอนทรีออล

หากการปฏิบัติงานขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎระเบียบการชดใช้ตามอนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอนทรีออล ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ควรบังคับใช้ ทางบริษัทบังคับใช้ความรับผิดชอบที่ควรชดใช้ต่อความเสียหายของผู้โดยสารและข้อกำหนดของความประมาทเลินเล่อ
 • ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายของสัมภาระโหลดใต้เครื่องและที่ไม่ใช่สัมภาระที่ไม่โหลดใต้เครื่อง ยกเว้นกรณีสัมภาระที่อยู่ในขอบข่ายการดูแลของทางบริษัทได้รับความเสียหายเนื่องจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัท
 • ยกเว้นผ่านการพิสูจน์แล้วว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัทหรือตัวแทนดำเนินการของทางบริษัท มิเช่นนั้นวงเงินชดใช้ความเสียหายสำหรับสัมภาระเช็คอินจะจำกัดที่ US$20 ต่อกิโลกรัม วงเงินชดใช้ความเสียหายสำหรับสัมภาระที่ไม่ใช่สัมภาระโหลดใต้เครื่องจะจำกัดที่ US$400 ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน การชดใช้ดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้ตามกฎหมายที่อนุญาตให้บังคับใช้ขีดจำกัดความรับผิดชอบชดใช้ที่แตกต่างกันสำหรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องและที่ไม่ใช่สัมภาระโหลดใต้เครื่อง หากน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินไม่ได้บันทึกไว้ที่ป้ายสัมภาระของสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ให้ถือว่าสัมภาระโหลดใต้เครื่องดังกล่าวมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรั
 • ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดของรัฐบาล หรือเนื่องจากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดของรัฐบาล
 • นอกจากเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้มีการระบุข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นทางบริษัทจะชดใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสำหรับความเสียหายของผู้โดยสารที่สามารถพิสูจน์ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อการที่สัมภาระผู้โดยสารสร้างความเสียหายต่อผู้โดยสาร หรือบุคคลอื่น หรือทางบริษัท ผู้โดยสารจำเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อการที่สัมภาระของผู้โดยสารสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของทางบริษัท
 • ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใด ๆ ของวัตถุสิ่งของที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเพื่อขนส่ง และที่ไม่ใช่สัมภาระเช็คอิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุสิ่งของตามข้อกำหนดที่ 9.2 และ 9.4
 • ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อโรค ความพิการ หรือการบาดเจ็บ แม้กระทั่งเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้โดยสารเอง และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อโรค ความพิการ หรือการบาดเจ็บที่มีสภาพรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยเกี่ยวกับสภาพสุขภาพร่างกายของตัวผู้โดยสารเอง
 • การที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนดำเนินการของผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกว่าจ้างตัวแทนดำเนินการบุคคลที่สามเพื่อจัดความช่วยเหลือหรือบริการพิเศษพร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการชำระเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการในฐานะตัวแทนดำเนินการเท่านั้น ผู้โดยสารต้องมีความตระหนักว่าขณะที่ตัวแทนดำเนินการบุคคลที่สามจัดความช่วยเหลือหรือบริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่าง ๆ รวมถึงการเสียชีวิต ร่างกายบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ การเรียกร้องขอให้ชดใช้ใด ๆ จากบริการดังกล่าว ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อกับตัวแทนดำเนินการบุคคลที่สามโดยตรง
 • ทางบริษัท ตัวแทนดำเนินการของทางบริษัท และพนักงาน ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อการเสียชีวิตหรือร่างกายบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุอันเกี่ยวข้องกับทางบริษัท (ยกเว้นเรื่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของทางบริษัท หรือตัวแทนดำเนินการของทางบริษัท และพนักงาน)
 • สัญญาให้บริการขนส่งรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้และเงื่อนไขข้อยกเว้น หรือขีดจำกัดความรับผิดชอบชดใช้ ล้วนบังคับใช้กับทางบริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของทางบริษัท พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทน หากทางบริษัทควรรับผิดชอบชดใช้ จำนวนรวมของเงินค่าชดใช้ที่ชำระผ่านทางบริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของทางบริษัท พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทน ต้องไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบชดเชยที่บริษัทควรรับผิดชอบ

ยกเว้นทางบริษัทมีการระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ไม่ได้เป็นการละทิ้งเงื่อนไขยกเว้นใด ๆ ที่กำหนดโดยอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้ หรือกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรือขีดจำกัดความรับผิดชอบในการชดเชยของทางบริษัท ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องใด ๆ ภาระผูกพันของทางบริษัทจะต้องไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบชดใช้ที่กำหนดโดยเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้

14.1 การเรียกร้องให้ชดใช้ในสัมภาระ

ยกเว้นผู้ร้องมีหลักฐานพิสูจน์ล้มล้าง มิเช่นนั้นการที่ผู้ครอบครองป้ายสัมภาระรับสัมภาระโหลดใต้เครื่องโดยไม่มีการคัดค้านและได้ออกจากเขตควบคุมไปให้ถือว่าสัมภาระได้ถูกขนส่งอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง หากผู้โดยสารมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินจำเป็นต้องยื่นเรื่องแจ้งกับพนักงานภาคพื้นดินของทางบริษัทที่บริเวณสายพานรับสัมภาระในพื้นที่ขาเข้าประเทศก่อนออกจากสนามบิน ขออภัยที่จะไม่มีการรับดำเนินการเรียกร้องให้ชดใช้สัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ออกจากสนามบินไปแล้ว หากผู้โดยสารต้องการขอให้ชดใช้เกี่ยวกับสัมภาระชำรุดเสียหาย กรุณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันออกแบบฟอร์มรายงานสัมภาระผิดปกติ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรที่นั่ง/ใบเสร็จสัมภาระเช็คอิน/ไฟล์ภาพบริเวณที่ชำรุดเสียหายของสัมภาระ เป็นต้น) หากเป็นกรณีเกี่ยวกับสัมภาระล่าช้า จำเป็นต้องดำเนินการภายใน 21 วัน หลังจากวันที่ท่านถึงจุดหมายปลายทางหรือกลับประเทศ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรที่นั่ง/ใบเสร็จสัมภาระโหลดใต้เครื่องเป็นต้น) ส่งโดยอีเมล์ไปยังตัวแทนดำเนินการที่ระบุโดยทางบริษัทเพื่อรอรับการตรวจสอบ หากเกินกำหนดเวลายื่นเรื่องดังกล่าวต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับดำเนินการ การร้องเรียนดังกล่าวจำเป็นต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องส่งหรือมอบแก่ทางบริษัทภายในระยะเวลาจำกัดดังกล่าวข้างต้น


14.2 ระยะเวลาที่สิทธิ์เรียกร้องมีผล

หากไม่ทำการฟ้องร้องภายใน 2 ปีนับจากวันที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมาย หรือภายใน 2 ปีนับจากวันที่เที่ยวบินควรเดินทางถึงจุดหมายหรือวันที่การขนส่งยุติลง จะถือว่าสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้สิ้นสุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาควรกำหนดตามกฎหมายของเขตการปกครองอำนาจศาล

15.1 พื้นที่เขตอำนาจการปกครองของศาล

ยกเว้นมีข้อกำหนดของอนุสัญญา หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของรัฐบาล คำสั่ง หรือการเรียกร้องใด ๆ เป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นให้ถือว่ากฎระเบียบและเงื่อนไขการขนส่งใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของเขตอำนาจการปกครองของศาลไต้หวัน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้ จะไม่ยึดเฉพาะศาลไต้หวันเป็นเขตอำนาจศาล


15.2 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

หากไม่ใช่บุคคลคู่กรณีในสัญญาการขนส่ง จะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ของเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการขนส่งนี้


15.3 การแก้ไขและการสละสิทธิ์

ตัวแทนดำเนินการ พนักงาน หรือผู้แทนของทางบริษัท ล้วนไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือละทิ้งข้อกำหนดใด ๆ สำหรับเงื่อนไขการให้บริการขนส่งชุดนี้