top-banner
 • หน้าแรก
 • มีนัดกับไทเกอร์แฟน
 • นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทไทเกอร์แอร์เวย์ไต้หวันจำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน" หรือ "เรา") มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) การจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของไทเกอร์แอร์ไต้หวันเพื่อให้บรรลุซึ่งการบริหารจัดการความเป็นส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไทเกอร์แอร์ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลและความปลอดภัยแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลโดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจต่อสิทธิผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะได้ใช้บริการที่เรามอบให้อย่างไว้วางใจ

 

การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์
 • APP โทรศัพท์มือถือ
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
 • ศูนย์บริการลูกค้า
 • การสมัครเป็นสมาชิก
 • การจองตั๋ว ซื้อตั๋วทางออนไลน์
 • การจัดการโปรแกรมการเดินทาง บริการโปรแกรมการท่องเที่ยวและการซื้อบริการเสริมเพิ่มเติม
 • การดำเนินงานของสนามบินรวมถึงการบริการจัดสรรที่นั่งและสัมภาระ
 • ใช้บริการเชิงโต้ตอบสำหรับสมาชิกและให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแก่สมาชิก
 • บริการส่งข้อความ
 • ซื้อของและกิจกรรมทางออนไลน์
 • บริการด้านการตลาด
 • บริการลูกค้า
 • แบบฟอร์มและแบบสอบถาม
 • กิจกรรมจริงประเภทต่างๆ
 • ระบบบันทึกภาพวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 • อื่นๆ

 

เพื่อการดำเนินการจัดการด้านบริการหรือสินค้าของท่าน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่จองการบริการให้ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจของเรา (บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่รับจองการบริการที่เกี่ยวข้อง) หรือบุคคลที่สามและพันธมิตรทางการตลาดอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการจัดโปรแกรมการเดินทางของลูกค้า

 

เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบินพลเรือน ณ สถานที่ต้นทาง/ปลายทาง หน่วยงานบริหารจัดการสนามบิน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ศาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ )

 

ประเภทการรวบรวมข้อมูลลูกค้า

ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลข้างต้น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเภทต่อไปนี้

 • การยืนยันตัวบุคคล

เช่น ชื่อภาษาจีนและชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเดินทาง คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่ก่อนหน้า หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไอดีแอพแชท บัญชีแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ติดต่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ลายนิ้วมือ อีเมล ลายเซ็น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลผู้เยาว์ ข้อมูลผู้รับการปกครองดูแล ตัวแทนทางกฎหมาย ข้อมูลผู้ปกครอง หมายเลขบัตรประชาชนดิจิทัล หมายเลขบัญชีดิจิทัล ข้อมูลหมายเลขบัญชีสมาชิก การจัดให้ข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลออนไลน์หรือบันทึกบริการสอบถามและข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่นไฟล์บันทึกเสียงการบริการทางโทรศัพท์ของลูกค้า ที่อยู่เครือข่าย คุกกี้) เป็นต้น

 • การยืนยันสถานะการเงินของตัวบุคคล

เช่น หมายเลขบัญชีและชื่อผู้ใช้บัญชีของสถาบันการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต (รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรเครดิตและอายุบัตรเครดิต) หรือหมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หมายเลขหรือบัญชีอื่น ๆ ส่วนบุคคลเป็นต้น

 • การยืนยันตัวบุคคลจากข้อมูลประจำตัวของภาครัฐฯ

เช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัว หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขใบรับรองการประกันภัย หมายเลขคู่มือผู้พิการ หมายเลขบัตรผู้เกษียณอายุ หมายเลขใบอนุญาต หมายเลขหนังสือเดินทางเป็นต้น

 • คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนบุคคล

เช่น อายุ เพศ วันเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ เสียง ภาษาที่ถนัดใช้ อาหารพิเศษเป็นต้น

 • ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว

เช่น บุตร ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ สมาชิกอื่นในครอบครัวหรือญาติ บิดามารดา ผู้อาศัยร่วมกันและญาติที่อยู่ในต่างประเทศและจีนแผ่นดินใหญ่เป็นต้น

 • รายละเอียดการเดินทางและการย้ายถิ่นฐานอื่นๆ

เช่น การเดินทางที่ชื่นชอบ ที่นั่งโดยสาร การย้ายถิ่นฐานที่ผ่านมา รายละเอียดการเดินทาง หนังสือเดินทางต่างประเทศ เอกสารหลักฐานถิ่นที่อยู่และใบคุณวุฒิวิชาชีพและใบอนุญาตการทำงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

 • กิจกรรมสันทนาการและความชื่นชอบ

เช่น งานอดิเรก การกีฬาและความสนใจอื่น ๆ

 • อาชีพ

เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนราษฎร หรืออาชีพและประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

 • การชดเชย

เช่น รายละเอียดและจำนวนเงินชดเชยที่ถูกร้องขอเป็นต้น

 • บันทึกสุขภาพ

เช่น รายงานทางการแพทย์ บันทึกการรักษาและการวินิจฉัย ผลการตรวจทดสอบ ประเภทความพิการทางกายและจิต ระดับ ระยะเวลาที่มีผล หมายเลขใบรับรองผู้พิการทางการและจิตและบุคคลที่ติดต่อได้เป็นต้น

 • ข้อมูลที่ไม่ได้จัดแยกหมวดหมู่

เช่น อีเมล ไฟล์ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเป็นต้น ซึ่งไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้

 

สินค้าและบริการจำนวนมากที่เรานำเสนอ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกำหนดของการบริการหรือสินค้า โปรดอภัยที่ เราอาจล่าช้าหรือไม่สามารถจัดหาสินค้าและการบริการที่ท่านต้องการได้ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองข้อมูล เว็บไซต์ของเราหรือการบริการบางส่วนหรือสินค้าที่เป็นสื่อกลาง ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุและยืนยันตัวบุคคลจึงจะเข้าถึงได้

 

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เรารวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ลักษณะคล้ายสัญญาหรือเนื้อหาของงานนิติสัมพันธ์อื่น ๆ ของเรากับลูกค้า ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า เสริมสร้างบริการส่วนบุคคล เสริมสร้างบริหารการจัดการลูกค้าและการบริการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของลูกค้า ส่งเสริมการตลาด ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารจัดการ ดำเนินการสำรวจสถิติข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับบริการเฉพาะ ใช้สำหรับการให้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ แก่ลูกค้า ประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในการบิน ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่กำกับดูแลงานตามความรับผิดชอบและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนหรือหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมาย

 

ระยะเวลา พื้นที่ เป้าหมายและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • ระยะเวลาในการใช้

ระยะเวลาเก็บรักษาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดตามข้อบังคับของกฎหมายหรือภาระสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา

 

 • เป้าหมายที่ใช้:

เราอาจให้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่านไปยังสาขาของเรา บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หน่วยงานรับผิดชอบการบินพลเรือน ณ สถานที่ต้นทาง / ปลายทาง หน่วยงานบริหารจัดการสนามบิน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจการบินและหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ บริษัทประกันภัย บริษัทที่ทำธุรกิจประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัย หน่วยงานเอาท์ซอร์สทางธุรกิจอื่น ๆ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งระหว่างประเทศที่ไม่ได้ถูกจำกัดโดยหน่วยงานการรับผิดชอบส่วนกลาง บริษัทที่ร่วมมือกับเราด้านการประชาสัมพันธ์และบริษัทอื่น ๆ ที่มีการติดต่อทางธุรกิจกับเรา ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและหน่วยงานดังกล่าวสามารถจัดการข้อมูลและการบริการที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

 

เมื่อท่านสั่งจองหรือซื้อบริการหรือสินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายโดยไทเกอร์แอร์ไต้หวันผ่านเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน(รถเช่า โรงแรม ประกันการเดินทาง หรือสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริการขนส่งในพื้นที่) เนื่องจากอาจเป็นการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มของผู้ค้ารายอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านป้อนอาจถูกรวบรวมโดยผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการให้บริการหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

 

 • พื้นที่ที่ใช้

เพื่อการจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงการโอนถ่ายระหว่างประเทศ) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้โดยหน่วยงานสาขาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทเรา (รวมถึงสถานที่ปลายทางของเที่ยวบินของท่าน และประเทศที่จำเป็นต้องโอนถ่ายข้อมูลสำหรับการบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ) สาขาของบริษัท พื้นที่ที่ตั้งของสาขาในเครือของบริษัท และพื้นที่ที่ตั้งของเป้าหมายการใช้ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 • วิธีการใช้

เราจะใช้ในแบบวิธีที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติหรือวิธีการใช้งานที่ไม่ใช่อัตโนมัติอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหนังสือลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ การส่งข้อความ โทรสาร อีเมล อินเทอร์เน็ต หนังสือกระดาษหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและสอดคล้องกับเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าหรือสมาชิกอาจใช้สิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ หรือโดยไปที่ส่วน "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: (https://www.tigerairtw.com/th/support/contact-us):

 • การสอบถามหรือการขอดูเอกสาร
 • การขอถ่ายสำเนาเอกสาร
 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการแก้ไขข้อมูล
 • การขอให้หยุดรวบรวม จัดการหรือใช้งานข้อมูล
 • การขอจำกัดการใช้งานข้อมูล
 • การจำกัดการตัดสินใช้นโยบายแบบอัตโนมัติ
 • การขอให้ลบล้างข้อมูล
 • การขอถ่ายโอนข้อมูลออก

หลังจากที่เรายืนยันตัวตนของลูกค้าหรือสมาชิกแล้ว เราจะจัดการให้ท่านโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดอภัยที่เราอาจจะไม่สามารถให้ความร่วมมือตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

โปรดทราบว่าเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในการจัดการตามการสอบถามหรือขอดูเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลหรือการทำสำเนาเอกสารตามคำขอของท่าน

 

นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้การสอบถาม ขอดูเอกสาร ขอทำสำเนาหรือปฏิเสธการลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น

 • ตามคำขอของหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนหรือหน่วยงานของรัฐฯ
 • เราจำเป็นต้องเก็บรักษาหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชย ดำเนินคดี ไม่ดำเนินคดีหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเป็นต้น

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใช้นโยบายแบบอัตโนมัติ

หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการขายของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและบริษัทในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมมือกันทางธุรกิจ เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนเงินในการทำธุรกรรมและโปรแกรมการเดินทาง ในการเรียกข้อมูลเฉพาะเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้เราอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้บริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อการบริการที่ดีกว่า การทำธุรกรรมที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นและเพิ่มความหลากหลายให้กับการบริการ

 

การใช้ Cookies และที่อยู่ IP ในการดำเนินงาน

Cookies เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกอ่านข้อมูลและแยกแยะลักษณะความชื่นชอบของผู้ใช้แต่ละคน จากการเขียนข้อความสั้น ๆ บางส่วนลงในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์ รวมถึงรหัสติดตามหน้าเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับติดตามจำนวนผู้เข้าชมและสภาพการใช้งานของเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน จากการเชื่อมต่อของลิงค์โฆษณาในเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลที่ 3 หากท่านไม่แสดงความยินยอมอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ขายตั๋วออนไลน์หรือเรียกเปิดหน้าเว็บไซต์จากมือถือได้ตามปกติ

 

ที่อยู่ IP คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกำหนดให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายเลข IP นี้ เมื่อผู้ใช้เข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและหน้าเพจเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเวลาเข้าชมและหน้าเพจเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมจะถูกบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันพร้อมกัน

 

การเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เนื้อหาเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ล้วนต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีข้อกำหนดในการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ท่านควรจะเพิ่มความระมัดระวังและอ่านข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลที่ส่งออกไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น เราไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

 

การส่งอีเมล

เราได้บัญชีอีเมลของท่านจาก "การรวบรวมข้อมูลของลูกค้า" เพื่อให้การบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น หรือสิทธิส่วนลดพิเศษต่างๆ เราจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหมายเลขบัญชีอีเมลของท่าน พร้อมกับทำการระบุไว้ในอีเมลว่าเราเป็นผู้จัดส่งอีเมลฉบับนี้

 

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราสามารถแก้ไขเนื้อหานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยเนื้อหาฉบับใหม่จะทำการประกาศแทนที่ฉบับก่อนหน้าไว้ในเว็บเพจนี้ เมื่อเราทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการใช้ข้อมูลของลูกค้าครั้งใหญ่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่าน เราจะทำการประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

การบำรุงรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมบนอินเทอร์เน็ต และเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้ให้แน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกใช้อย่างถูกต้อง เราได้ใช้มาตรการและการจัดการดูแลด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งโดยการแปลงรหัส

 

การปกป้องดูแลตนเองของลูกค้า

โปรดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ให้ดี อย่าส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าบุคคลใดทั้งสิ้น หลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นขั้นตอนในการจองตั๋วโดยสาร การซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลการติดต่อของสมาชิกเป็นต้น โปรดอย่าลืมทำการออกจากระบบ หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ โปรดอย่าลืมปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และลบข้อมูลทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้โปรดใช้ช่องทางการจำหน่ายตามปกติในการซื้อบริการและสินค้าของบริษัทเรา เช่นซื้อผ่านเว็บไซต์ของไทเกอร์แอร์ไต้หวันและบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวรายใหญ่เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์การบริโภคส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อกำหนดและข้อบังคับอื่น ๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบ หน้าเพจ เนื้อหาต่างๆ (รวมถึงข้อความกราฟิก เสียง วิดีโอ โปรแกรมและการจัดหน้าจอ) ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีเป็นต้นที่ใช้บนเว็บไซต์นี้หรือแอปบนมือถือนี้ สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกรายการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์งานเขียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าเป็นต้น) ล้วนเป็นของไทเกอร์แอร์ไต้หวันทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเปิดเผยจากไทเกอร์แอร์ไต้หวันก่อน    ห้ามกระทำโดยพลการซึ่งการคัดลอก ถอดความ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ จำหน่ายหรือการใช้งานอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย มิเช่นนั้นไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะจัดการดำเนินคดีและขอค่าชดเชยตามกฎหมาย

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์นี้ ให้ยึดกฎหมายของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)เป็นหลักโดยการยึดศาลท้องถิ่นไทเปในไต้หวันเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจปกครองและดูแล

 

*นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีต้นฉบับเป็นภาษาจีน หากเวอร์ชันภาษาอื่นไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาจีน ให้ยึดฉบับภาษาจีนเป็นหลัก

*หากท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา