Check-in completed 60 mins before STD in Macau Airport

เข้าสู่ระบบ การลงทะเบียน My tigerclub ออกจากระบบ
ทาง
มาถึง
ทาง
มาถึง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
 • ผู้ใหญ่
  >= 12
 • เด็ก
  2 - 11
 • ทารก
  7 วันถึงต่ำกว่า 2 ปี
destination
departing
returning
rooms
 • Adults
  12+ years
 • Children
  2 - 11 years
จุดหมาย
เมือง
ประเภทสินค้า
ประเภท
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ

ข้อควรรู้ในการโดยสาร

ข้อควรรู้ในการแสดงตัว

เคาน์เตอร์จะเปิดดำเนินการรับเช็คอินผู้โดยสารและรับสัมภาระเช็คอินก่อนเวลาเครื่องบินออก 2.5 ชั่วโมง ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเครื่องบินออก 1 ชั่วโมง ปัจจัยใด ๆ ที่ล่าช้าอาจเป็นผลให้ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้อย่างราบรื่น ซึ่งไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่มีมาตรการชดเชยใด ๆ

IMPORTANT! In order to fulfill the new security requirement of Hold Baggage Screening of Macau airport. The check-in counter at MFM airport is closed 60 minutes prior to scheduled takeoff. Please complete the check-in procedure before the counter closed.

4HR~ก่อนถึงสนามบิน
箭頭

ก่อนแสดงตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบิน

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ล่วงหน้า :

 • พิมพ์แบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง (กรุณาสังเกตอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจากประเทศปลายทาง)
 • วีซ่าของประเทศปลายทาง (กรุณาตรวจสอบความต้องการวีซ่าของประเทศปลายทางล่วงหน้า และยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทางของท่านล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนการเดินทาง)

หากเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่พร้อมเป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่มีมาตรการชดเชยใด ๆ

2.5HRแสดงตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบิน
箭頭

เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินจะเปิดรับการแสดงตัวเพื่อเช็คอินก่อนเวลาเครื่องบินออก 2.5 ชั่วโมง และปิดเคาน์เตอร์ก่อนเวลาเครื่องบินออก 45 นาที

การแสดงตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินควรเตรียม :

 • แบบยืนยันหมายกำหนดการเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่อง (ต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม)
 • สัมภาระเช็คอิน (สัมภาระเช็คอินเป็นบริการเสริมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้โดยสารสามารถซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้ 4 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากไม่ได้ซื้อเสริมล่วงหน้าที่สนามบินจะถือว่าน้ำหนักเกิน ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายแบบสัมภาระน้ำหนักเกิน)

โปรดทราบ : การดำเนินการเช็คอินที่สนามบินไม่สามารถระบุที่นั่ง หากมีความต้องการเลือกที่นั่งกรุณาทำการซื้อเสริมก่อนเวลาเครื่องบินออก 4 ชั่วโมง In order to fulfill the new security requirement of Hold Baggage Screening of Macau airport. The check-in counter at MFM airport is closed 60 minutes prior to scheduled takeoff. Please complete the check-in procedure before the counter closed.

1HRการรับบัตรที่นั่ง
箭頭

กรุณาตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลบนบัตรที่นั่งตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่ จากนั้นตรงไปยังจุดตรวจค้นและด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ

※ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินกรุณาไปยังจุดเอ็กซเรย์สัมภาระเพื่อทำการยืนยันว่าสัมภาระของท่านผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือไม่

 ศุลกากร
 箭頭

กรุณาไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจสอบขาออกเมืองแต่เนิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ผู้โดยสารหนาแน่นเป็นเหตุให้ขึ้นเครื่องล่าช้า

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ล่วงหน้า :

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรที่นั่ง
30MINเตรียมขึ้นเครื่องที่ประตูขึ้นเครื่อง
GOAL

ไปถึงประตูขึ้นเครื่องเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องบินออก 30 นาที

ท่านควรไปถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องบินออกอย่างน้อย 30 นาที โดยประตูขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเครื่องบินออก 10 นาที ผู้โดยสารที่มาสายจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องและสัมภาระจะถูกนำลงจากเครื่อง ทั้งนี้จะไม่มีการชดเชยใด ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินถัดไปต้องซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ 1 ใบ ในราคาขณะนั้น

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ล่วงหน้า :

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรที่นั่ง

ไทเกอร์แอร์มีเที่ยวบินจำนวนมากที่ต้องขึ้นเครื่องด้วยบันไดขึ้นเครื่องบิน หากท่านต้องการความช่วยเหลือขณะขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเราก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน

 

เอกสารการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ผู้โดยสารทุกท่านมีความรับผิดชอบในการพกพาเอกสารการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังมีอายุการใช้งาน (หากจำเป็นกรุณาพกพาวีซ่า) การละเมิดข้อเรียกร้องดังกล่าวอันเป็นเหตุให้เกิดการปรับ การลงโทษ ค่าสินไหมหรือรายจ่าย ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากเอกสารการเดินทางท่องเที่ยวของผู้โดยสารเป็นโมฆะ หรือถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสม หรือมีร่องรอยของการปลอมแปลงใด ๆ ไทเกอร์แอร์ไต้หวันมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร และไม่มีมาตรการชดเชยใด ๆ

O เอกสารประจำตัวที่มีผลในการโดยสารเครื่องบินX เอกสารประจำตัวที่ไม่มีผลในการโดยสารเครื่องบิน
 1. เอกสารประจำตัวที่ติดรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสังคม บัตรรักษาพยาบาล
 2. เด็กถือเอกสารประจำตัวที่ติดรูปถ่ายและได้รับการอนุมัติ เอกสารที่ต้องการให้อ้างอิงตามการดำเนินการแบบผู้ใหญ่ ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าเด็กทุกคนต้องพกพาหลักฐานใบเกิดหรือบัตรนักเรียนในการเดินทาง
 3. ตาม "อนุสัญญาสหประชาชาติ" 1951 มาตราที่ 28 (1) เอกสารการเดินทางผู้ลี้ภัย "อนุสัญญาสหประชาชาติ" ที่มีผลซึ่งออกโดยรัฐบาล สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีผล
 1. ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารประจำตัว หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีผลดังรายละเอียดข้างต้น
 2. ไม่ว่าเที่ยวบินใด ๆ จะไม่รับหนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือเสียหาย ขณะแสดงตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินหากท่านไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางที่ยังมีผลที่มีชื่อนามสกุลตรงกับตัวท่าน จะทำให้ท่านไม่สามารถโดยสารเครื่องบิน
 • โปรดทราบว่ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองบางส่วนจะร้องขอให้ผู้มาเยือนแสดงหลักฐานตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับหรือเที่ยวต่อไป
 • หากท่านมีข้อสงสัยว่าการเดินทางนั้นต้องถือวีซ่าหรือไม่ กรุณาติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทางที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านก่อนดำเนินการจอง หากท่านไม่ได้รับวีซ่าหลังจากที่ทำการจองไปแล้ว ไทเกอร์แอร์ไต้หวันจะไม่รับคืนตั๋วเครื่องบินและไม่รับปรึกษาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องด้านวีซ่า

 

 

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องโดยสารเครื่องบิน

ตามข้อกำหนดของกฎหมายการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐจีน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015 ไทเกอร์แอร์ไต้หวันได้ผ่อนคลายระเบียบการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลแบบพกพาภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ซึ่งจะมีผลกับเที่ยวบินทั้งหมดที่ปฏิบัติการบินโดยฝูงบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (รหัสเที่ยวบินเป็น IT) ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี กักขังหรือปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ในกรณีร้ายแรงระวางโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต

  • หลังจากที่ประตูห้องโดยสารปิด ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามประกาศภายในห้องโดยสาร โดยการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลอื่น ๆ ไว้ที่โหมดเครื่องบิน และปิดฟังก์ชั่นการรับส่งสัญญาณ เช่น Wi-Fi และโทรศัพท์ เมื่อเครื่องบินลงสู่พื้นและเคลื่อนอยู่บนรันเวย์ และหลังจากการประกาศของลูกเรือ ผู้โดยสารจึงจะสามารถปิดโหมดเครื่องบิน เปิดใช้ฟังก์ชั่นโทรศัพท์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลที่สามารถปล่อยคลื่นวิทยุ รวมถึงเครื่องส่งสัญญาณที่ควบคุมระยะไกลทุกชนิด วิทยุสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทส่งสัญญาณ ของเล่นไฟฟ้าและเครื่องควบคุมระยะไกล เป็นต้น เป็นสิ่งที่ห้ามใช้งานตลอดการเดินทาง สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหากไม่สามารถตั้งค่าเป็นโหมดเครื่องบินและปิด Wi-Fi รวมทั้งปิดฟังก์ชั่นโทรศัพท์และการรับส่งสัญญาณได้ จะถูกห้ามการใช้งานหลังจากประตูห้องโดยสารปิดลงจนกระทั่งเครื่องบินลงสู่พื้นและเคลื่อนอยู่บนรันเวย์ และหลังจากการประกาศของลูกเรือ ผู้โดยสารจึงจะสามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่นโทรศัพท์ได้
  • ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าตลอดการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงหมอกควันที่จะมีผลกระทบต่อผู้โดยสารอื่นและกรณีอพยพฉุกเฉิน
  • เต้าเสียบปลั๊กไฟภายในห้องน้ำจะจำกัดให้ใช้เฉพาะการชาร์จไฟสำหรับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
  • ในช่วงที่เครื่องบินเริ่มขึ้นและช่วงลดระดับลง (บินในระดับความสูงต่ำกว่า 10,000 ฟุต) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในกรณีอพยพฉุกเฉินหรืออันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลแบบพกพาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถติดอยู่กับที่หรือจัดวางอย่างเหมาะสมภายในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสาร (จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม) ควรเก็บไว้ใต้ที่นั่ง (ต้องไม่สามารถลื่นไถลไปด้านหน้าหรือด้านข้างทั้งสองด้าน) หรือที่เก็บสัมภาระด้านบน อุปกรณ์ประเภทสายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ สายหูฟัง จำเป็นต้องจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในกรณีอพยพฉุกเฉิน
  • ในกรณีที่ลูกเรือไม่สามารถยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของท่านอยู่ในสถานะปิดฟังก์ชั่นการสื่อสารหรือกังวลว่ามีการรบกวนระบบการบิน ขอความกรุณาผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับการชี้แนะของลูกเรือในการปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ
  • เมื่อเครื่องบินได้บินอยู่นอกน่านฟ้าของสาธารณรัฐจีน การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาจำเป็นต้องเคารพต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น ในกรณีจำเป็นลูกเรือจะทำการแจ้งให้ผู้โดยสารให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น

electronic handcarry

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ถือครองผลิตภัณฑ์ซัมซุง Galaxy Note 7 และโดยสารไปกับเที่ยวบินทั้งหมดที่ปฏิบัติการบินโดยฝูงบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (รหัสเที่ยวบินเป็น IT) ห้ามนำโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะซัมซุง Galaxy Note 7 ขึ้นเครื่อง และห้ามบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอินโหลดใต้เครื่อง ขณะเดียวกัน เที่ยวบินทั้งหมดที่ปฏิบัติการบินโดยฝูงบินของไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (รหัสเที่ยวบินเป็น IT) ล้วนห้ามการใช้แบตเตอรี่สำรอง (พาวเวอร์แบงค์)